filtru
Înapoi

Dicționar Imobiliar - termeni imobiliari

Dicționar Imobiliar - termeni imobiliari

Agent imobiliar / Broker imobiliar - este o persoană care prestează servicii imobiliare;

Arvună - potrivit Codului civil, este o sumă de bani sau un alt bun pe care o parte contractantă o dă celeilalte părţi pentru a confirma încheierea contractului şi a-i garanta executarea. În caz de dubii, suma plătită este considerată avans. Înţelegerea cu privire la arvună trebuie să fie întocmită în scris. Arvuna se ia în calcul la executarea prestaţiei, iar în cazul în care aceasta nu s-a făcut, se restituie. Dacă, pentru neexecutarea contractului, răspunde partea care a dat arvuna, aceasta rămâne celeilalte părţi. În cazul în care pentru neexecutarea contractului răspunde partea care a primit arvuna, ea este obligată să plătească celeilalte părţi dublul arvunei;

Antecontract - convenția prin care una din părți sau ambele părți se obligă să încheie în viitor un anumit contract al cărui conținut esențial este determinat în prezent. Este deci un acord de voință prealabil perfectării altui contract, acord ce are ca obiect asumarea obligației de a face, adică de a perfecta ulterior contractul promis, în condițiile convenite prin respectivul acord prealabil;

Bunuri imobile - lucruri care au o aşezare fixă, stabilă şi care, aşadar, nu pot fi mutate dintr-un loc în altul, fără să-şi piardă destinaţia iniţială sau identitatea (apartament, casă, teren, spațiu comercial etc.);

Cadastru al bunurilor imobile - cadastru general, care reprezintă un sistem unic multifuncţional de înregistrare de stat a bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor, de estimare a valorii acestora;

Cesiune - transmitere, de către o persoană altei persoane, a unui drept de creanță cu titlu oneros în temeiul unui contract;

Credit ipotecar constă dintr-un împrumut destinat achiziționării, construcției sau renovării (modernizării) unei locuințe și se garantează tot cu locuința respectivă pentru a se asigura obligația plății creditului rezultată în urma acestui împrumut;

Contract de vânzare - cumpărare - Codul civil definește contractul de vânzare – cumpărare, în care o parte, numită vânzător, se obligă să predea un bun în proprietatea celeilalte părți (cumpărătorului), iar aceasta din urmă se obligă să preia bunul și să plătească prețul convenit;

Contract de exclusivitate - Se încheie între client și o singură agenție imobiliară și presupune acordarea exclusivă a dreptului de reprezentare în cazul unei vânzări, închirieri sau cumpărări. În cazul exclusivității, agenția imobiliară își prezintă metodele de lucru și responsabilitățile, termenii contractului fiind foarte clari exprimați;

Chiriaș - persoană (sau instituție) care ia cu chirie o locuință, sediul unei instituții, unui magazin;

Cumpărător - fizică sau juridică care, în virtutea unui contract de vânzare-cumpărare, dobândește, contra unei plăți, dreptul de proprietate asupra unui bun;

Dreptul de proprietate este, conform Codului civil, dreptul unei persoane de a se bucura și dispune de un lucru în mod exclusiv și absolut, însă în limitele determinate de lege;

Dreptul de creanță este un drept civil, de care beneficiază o persoană care este subiect într-un raport juridic de obligație, denumită creditor, de a pretinde celeilalte părți, denumită debitor, îndeplinirea obligației acesteia;

Notarul public este un funcționar public învestit cu atribuția de a autentifica acte juridice, de a autentifica înscrisuri, de a legaliza semnături, de a elibera copii legalizate, certificate de moștenitor etc.

Proprietar persoană care are drept de proprietate asupra unui bun; stăpân, posesor; persoană care posedă un imobil;

Persoana fizică este subiectul individual de drept, adică omul, privit ca titular de drepturi și obligații civile;

Persoana juridică reprezintă un subiect colectiv de drept, adică un colectiv de oameni, care, respectând cerințele legale de fond și de formă pentru constituirea sa, este titular de drepturi subiective și obligații civile. Persoană juridică este orice organizație care are o organizare de sine stătătoare și un patrimoniu propriu afectat realizării unui anume scop în acord cu interesul obștesc;

Piaţa imobiliară reprezintă totalitatea tranzacţiilor care implică drepturi de proprietate sau de folosinţă asupra terenurilor şi clădirilor;

Reziliere - termen ce desemnează în mod generic desfacerea contractului cu executare succesivă, producând efecte numai pentru viitor, iar nu și pentru trecut și care este motivată prin faptul neexecutării necorespunzătoare a contractului de către una din părți din cauze imputabile acesteia;

Servicii imobiliare cuprind următoarele activităţi: promovarea online și offline a unui bun imobil în vederea vânzării, cumpărării sau închirierii acestuia; consultanţă în vederea vânzării, cumpărării sau închirierii bunurilor imobile; intermedierea imobiliară; administrarea imobilelor;

Testament - un act juridic și formal prin care o persoana numită testator numește unul sau mai mulți moștenitori, cu scopul ca aceștia să îi moștenească bunuri și să asigure executarea voinței sale după moarte;

Vânzător - persoană fizică sau juridică care vinde bunuri.

Distribuie

Articole similare

Analiza pieței imobiliare din Chișinău - Semestrul I anul 2018
10 Octombrie 2018
Analiza pieței imobiliare din Chișinău - Semestrul I anul 2018
Compania imobiliară Acces Imobil a realizat o analiză a pieței imobiliare din Chișinău, în baza datelor statistice oferite de către experți imobiliari acreditați. Astfel, puteți cunoaște cu o precizie mai mare care sunt prețurile corecte și să vă ghidați după aceste date.
“999” apartamente de vanzare în Chișinău
26 Iulie 2018
“999” apartamente de vanzare în Chișinău
Pe site-ul accesimobil.md vei găsi peste “999” apartamente cu 1, 2, 3 sau 4 camere la cel mai bun preț în toate sectoarele mun. Chișinău: Centru, Botanica, Râșcani, Poșta Veche, Ciocana Buiucani, Telecentru.